Tầm nhìn & Sứ mệnh

T?m nhìn & S? m?nh

Tầm nhìn của Công ty

Là môi trường cao cấp và sạch sẽ trong quản lý và phát triển Di sản Văn hoá và Du lịch phù hợp với việc bảo tồn di sản văn hoá của quốc gia.

Nhiệm vụ của Công ty

Quản lý môi trường xung quanh công viên Candi Borobudur, Prambanan và Ratu Boko và các tài sản văn hoá khác phù hợp với các nỗ lực bảo tồn;

Tăng giá trị của Công ty trên cơ sở liên tục để phát triển ngành công nghiệp du lịch có liên quan hoặc hỗ trợ;

Cung cấp các dịch vụ du lịch văn hoá chất lượng cao bằng cách truyền đạt các giá trị quý giá của Di sản, thông qua việc kiểm tra tại Phòng Trưng bày, Bảo tàng và Thư viện;

Trao quyền cho các cộng đồng địa phương trong việc phát triển ngành công nghiệp tiểu thủ công nghiệp (ngành công nghiệp gia đình) sẽ ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế xung quanh khu vực Văn hoá.