Vizyon ve Misyon

Vizyon ve Misyon

?irket Vizyonu

Kültürel Miras?n ve Turizm'in Milletleraras? Kültürel Miras?n korunmas? ile tutarl? bir ?ekilde yönetimi ve geli?mesinde üstün ve temiz bir çevre olmak.

?irket misyonu

Candi Borobudur, Prambanan ve Ratu Boko'nun çevresindeki park?n çevresini ve di?er kültür varl?klar?n? koruma çabalar? ile uyumlu bir ?ekilde yönetin;

Turizm endüstrisi ile ilgili veya destekleyici geli?tirmek için ?irketin de?erini sürekli artt?rmak;

Görsel, Müze ve Kütüphane taramalar? ile Miras?n soylu de?erleri ile ileti?im kurarak kaliteli kültür turizmi hizmetlerini sunmak;

Kültürel mülkiyet çevresinde ekonomik büyüme üzerinde etkisi olacak yazl?k sanayi veya yazl?k sanayi (ev endüstrisi) geli?imi yerel topluluklar?n yetkinle?tirilmesi.